Haberler

16
MAY

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNUNDA (TELİF HAKLARI YASASI) YAPILACAK OLAN DEĞİŞİKLİKLER MECLİSE SEVK EDİLDİ

Türkiye’de telif hakları yasası olarak bilinen 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu değişiklikleri 7 yılı geçen bir çalışma sonu tamamlanarak görüşülmek üzere TBMM ye sevk edildi. Yasa değişiklik çalışmaları uzun yıllardır devam etmekteydi. Değişiklik metnini hazırlayan kültür ve turizm bakanlığı geçen yıl yani 2017 yılı içinde bu çalışmalara hız vermiştir. Bakanlık bu değişiklikleri yaparken Avrupa Birliği direktiflerini ve son gelişmeleri esas almıştır. Türkiye’de bulunan eser sahipleri ,yayıncılar, yapımcılar ve icracı sanatçılar dan oluşan çalışma grupları ile görüş alışverişinde bulunulmuş ve neredeyse herkesin görüşü alınmıştır. Bakanlık titiz bir çalışma ile dengeleri sağlamaya eser ve hak sahiplerinin haklarını korumaya çalışmış ve yine kullanıcılarında haklarını gözetmeye azami itina göstermiştir.

Telif hakları yasası 1995 yılından itibaren daha bir ağırlık kazanmış, teknolojik gelişmeler nedeniyle sık sık değişime uğrama durumuna maruz kalmıştır.2001,204,2008 yılında yapılan değişiklikler ile kısmen ihtiyaçlar giderilmiş olup teknolojinin hızla gelişmesi neticesinde önü alınamayan ve kontrol edilemeyen hak ihlalleri de bu yasa ile önlenmeye çalışılmıştır. Bunun yanında Avrupa birliği direktiflerinde belirtilen istisnalar da bu kapsamda uygulamaya konulmuştur. Türkiye’de halen mevcut olan yasa ile de hak ihlallerine ve korsan kullanıma karşı ciddi yaptırımlar öngörülmesine rağmen yasaların uygulanmasın da, denetimlerde başarının tam sağlanamadığı da bir gerçektir. Aslında yargı çevresinde bu konu ciddiyetle ele alınmasına rağmen ceza hükümlerinin bu kanundan kaynaklamayan nedenlerle etkisizleşmesi, Meslek birliklerinin ve hak sahiplerinin mali anlamada güçsüzlüğü korsanla mücadelede etkinliği azaltmıştır.

Yapılan değişiklikler ile özellikle toplu hak yönetimi (collective management)yolu ile hakların toplanması idaresi gelirlerin toplanması ve dağıtılması düzenlenmiş olup, korsanla mücadelede birliklerin ekonomik anlamada elini güçlendirmiştir. Aslında uzun yıllardır yargıda oluşan birikim ile pek çok sorun çözülmeye çalışılmıştır. Yeni değişiklikler le de bu durum daha da kuvvetlendirilmiştir.

Ana başlıklar ile değişiklikler neyi içermektedir. Bunları belirteceğiz. Ancak TBMM de görüşmeler sırasında ekleme veya değişikler olup olmayacağını yasanın kabulünden sonra göreceğiz. Tabi bu yasada en önemli hususlardan en önemlisi uluslararası tükenme ilkesine geçilmiş olması ve istisnaların genişletilmesi ve lisanslamaların önünün açılmasıdır. Bu değişiklikler özellikle eser sahiplerinin gelirlerinin artırılması, sözleşmelerle bazı hakları verseler dahi uygun bir bedel alabileceklerinin yolunu açmaktadır. Daha iyi bir fikri mülkiyet sisteminin kurulmasına daha da yardımcı olabileceğini düşünmekle beraber tüm istisna ve sınırlamaların 3 adım testi ile birlikte uygulanabileceğini de belirtmek isteriz.

Bu değişiklerden kimler nasıl etkilenecektir. Bu çalışmayı da yasanın çıkmasına müteakip inceleyeceğiz. Üniversiteler, özel okullar, dershaneler, kütüphaneler, fotokopi merkezleri, matbaalar, satış yerleri, internet satış siteleri, internet siteleri, müzik ve sinema eseri kullananlar, yayıncılar yapımcılar televizyon kanalları ve özellikle yabancı yayınlar etki alanı içine girmektedir.

1-fikir yöntem teori matematiksel kavram günlük haber ve olayları gibi eser niteliğine haiz olmayanların bu kanun kapsamında korunmayacağı belirtilmiştir,
2-Yasanın tanımlar kısmında düzenlemeler ve iyileştirmeler yapılmış olup komşu haklar tanımı kaldırılmış bu haklar bağlantılı haklar içine alınarak düzenlenmiştir.
3-Bilgisayar programlarına ilişkin düzenleme daha anlaşılır hale getirilmiştir.
4-Veri tabanlarına koruma getirilmiş olup 15 yıllık bir koruma süresi konulmuştur.
5-Ulusal tükenme ilkesinden vazgeçilip uluslararası tükenme ilkesine geçilmiş olup paralel ithalatın yapılabileceği, yabancılar açısından münhasır yetkili satıcılar haricinde herkesin yurtdışından eserleri getirip Türkiye’de satabileceği hükmü getirilmiştir.
6-Umuma iletim hakkı ile temsil hakkının kullanımı sırasında oluşan karışıklıklar netleştirilmiş ve temsil hakkı tanımı netleştirilmiştir.
7-Yine yayma hakkı ile umuma iletim hakları tanımları netleştirilmiştir.
8-Yeniden iletim kavramı maddeye konularak karışıklıklar önlenmiş olup sinema eserlerinde yapımcıların sözleşmede belirtilmedikçe bazı hakları devralmış sayılacakları belirtilmiş ancak ilk gösterim yada umuma iletimden itibaren 5 yıl sonra uygun bedel haklarının doğacağı belirtilmiş bu süre diziler açısından 6 yıl olarak belirlenmiştir.
9-Uygun bedel haklarının da koruma süresince devam edeceği hükme bağlanmıştır
10-Yyaınlanmış eserin eğitim öğretim ve bilimsel araştırma sürecinde örnekleme yoluyla dolaylı ve doğrudan kullanımı ve yine uzaktan eğitim de de kullanımı istisnası görme engellileri de kapsayacak biçimde teknolojik önlemler almak ve hak sahiplerine zarar vermemek koşulu ile getirilmiştir.
11-Kamuya açık kütüphanelerde ilim ve edebiyat eserinin kamuya ödünç verilmesi serbest hale gelmiştir. Ancak zorunlu eğitim öğretim kurumları haricinde olan kütüphanelerinin hak sahiplerine uygun bir bedel ödeme zorunluluğu getirilmiştir.
12-Arşiv amaçlı çoğaltım ve kullanım istisnası gerekli teknolojik önlemlerin alınması kaydı ile kamuya açık kütüphane ,müze ve arşivler için getirilmiştir.
13-Alenileşmiş eserlerin karikatür, parodi, pastiş amacıyla kullanımı serbest hale gelmiştir.
14-eserlerin ekonomik menfaat güdülmeden şahsi kullanım amacı ile çoğaltılabileceği, bilgisayar programları, elektronik veri tabanları, mimarlık eserleri ve hukuka aykırı çoğaltılmış nüshalar hariç tutularak düzenlenmiştir. Ancak bu hükmün uygulanmasında 3 adım testi her zaman geçerlidir.
15-teknolojik bir işlem sürecinin ayrılmaz ve esaslı bir parçası olup eserin hukuka uygun kullanımını sağlamak ve eseri hukuka uygun şekilde üçüncü kişilere iletmek amaçlı geçici çoğalmalar serbest hale getirilmiştir
16-Eserlerin kısmen fotokopi ile çoğaltılması uygun bedel karşılığında serbest hale gelmiştir.
17-Engellilere yönelik olarak formatta üretimi olmayan eserlerin engellilere yönelik kullanılabileceği istisnası getirilmiştir.
18-Radyo Televizyon kuruluşlarının yayın hakkına sahip oldukları eserleri yayın izninin bitimine kadar geçici olarak kaydedebilecekleri belirtilmiştir.
19- Kanunda belirtilen tahditler ve istisnaların hak sahiplerinin meşru menfaatlerine aykırı kullanılamayacağı belirtilmiştir.
20-En az iki meslek birliğinin bir araya gelerek ve izin alarak toplu hak yönetimi için ortak lisanslama birliği kurabilecekleri hükme bağlanmıştır.
21-Aynı alanda birden fazla meslek birliği kurulabileceği belirtilmekle eski yasada meslek birliği kurmak için o alanda kurulmuş meslek birliğinin üye sayısının 3 te 1 çoğunluk aranırken bu oran yarıya düşürülmüştür.
22-Meslek birliklerinin üyelik ,yetkilendirme ve denetimi konusunda yeni düzenlemeler getirilmiştir.
23-Toplu hak yönetimi usul ve esasları düzenlenmiş olup meslek birlikleri eser ve hak sahiplerince yetkilendirilmemiş olsa dahi lisanslama yapabilecek ve lisanslamalar sadece meslek birlikleri aracılığı ile yapılabilecektir. Ancak Güzel sanat eserleri meslek birlikleri yeniden satıştan pay alma haklarını, sinema meslek birlikleri umuma iletimden doğan uygun bedel haklarını ve icracı sanatçılar meslek birlikleri ise yeniden iletim ve erişime sunmadan doğan uygun bedel haklarını eser ve hak sahiplerinden aldıkları yetkilerle lisanslama yapabilecektir. Toplu hak yönetiminden karşılıklı anlaşmalar gereği yurtdışı hak sahipleri de yaralanacaktır.
24-Tarifeler ve lisanslamalar ile ilgili olarak Telif Hakem kurulu oluşturulmuştur.
25-( copyright levi) Kopyalama harcı-imalat ithalat kesintisi %3 olarak düzenlenmiş olup toplanan gelirin ¼ ü genel bütçeye ,kalan yarısı bakanlık kullanımına diğer kalan yarısı ise meslek birliklerine dağıtılacaktır
26-İşyerlerinin sertifika alması ve bunun usulleri düzenlenmiştir.
27-Güzel sanat eserlerinin eser sahipleri tarafından devredildikten sonraki satışlarında pay alma hakkı yeniden düzenlenmiş olup bu haklar yetki çerçevesinde sadece meslek birlikleri tarafından takip edilecektir.
28-Kimsesiz eserlerden faydalanma yani eser sahibinin olmadığı ve ulaşılamadığı durumlarda sadece kamu kurum ve kuruluşlarının bu hakları basit ruhsat şeklinde kullanabileceği hükmü getirilmiştir.
29-Kanunun 68. Maddesinde düzenlenen 3 kat tazminat talebi ise 2 katından aşağı olmamak üzere 3 katına kadar şeklinde düzenlenmiştir.
30-Ceza maddelerinde düzenlemeler yapılmış olup bandrol suçlarının resen tabip edileceği, diğer suçların ise takibinin şikayete bağlı olacağı belirtilmiştir. Özellikle teknolojik önlemleri etkisiz kılmaya yönelik fiiller cezalandırılmıştır.
31-Bağlantılı hak sahiplerinin hakları yeniden düzenlenmiştir. Bağlantılı hak sahiplerinin eser sahipleri gibi tüm haklardan faydalanacağı belirtilmiştir.
32-Veri tabanı ile ilgili koruma süresi 15 yıl olarak belirlenmiştir.
33-Sertifika yükümlüğüne uymayan işyerleri için idari para cezası öngörülmüştür.
34-Denetim komisyonları ayrı bir madde de düzenlenmiş olup denetim komisyonları üyelerine verilecek ikramiyeler iyileştirilmiştir.
35-El konulan korsan nüshalar ile ilgili olarak düzenleme yapılmış olup el konulan nüshaların saklanması depolanması yükümlülüğü maliye teşkilatına verilmiş ayrıca bunların mahkeme sonucu beklenmeden imha edilmesi ve hammaddeye dönüştürülme süreci hızlandırılmış ve belli usullere bağlanmıştır. Bu değişiklikten önce de el konulan nüshaların aynı usulle 3 ay içinde imha edileceği de hükme bağlanmıştır.

16
MAY

Av. Abdullah EGELİ 6. Ulusal Yayın Kongresi’nde Görev Aldı

6.Ulusal Yayın Kongresi 10-11 Mayıs 2018 tarihlerinde Afyonkarahisar’da gerçekleştirildi. Kongreye tüm yayıncı yazar kuruluşları ilgili bakanlık yetkilileri katıldı.

Kongre sonuç metni hazırlanarak açıklanacaktır. Kongrede  yayınlama özgürlüğü, yayıncılığın geliştirilmesi sabit fiyat yasası tavsiyesi, vergilerin düşürülmesi, korsanla mücadelede alınması gereken önlemler gibi konular görüşülmüş ve karara bağlanmıştır.

Avukat Abdullah Egeli Telif Haklarının korunmasının görüşüldüğü Yayın Hukuku ve Fikri Haklar Komisyonunda görev yapmıştır.

http://www.ulusalyayinkongresi.gov.tr/

07
AĞU

Şirketlerin Borsaya Giriş Engelleri Kaldırılıyor

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Finansman Giderleri nedeniyle dönem karı elde edemediklerinden Borsa İstanbul’da işlem göremeyen şirketlerin önündeki engelleri kaldırıyoruz” dedi.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yatırım finansman giderleri nedeniyle dönem karı elde edemediklerinden Borsa İstanbul’da işlem göremeyen şirketlerin önündeki engelleri kaldırmaya yönelik düzenleme yaptıklarını bildirdi.

Şimşek AA muhabirine yaptığı açıklamada, Borsa İstanbul’da işlem görmek için başvuru yapan Yıldız Pazar (piyasa değeri 100 milyonun üzerinde) büyüklüğündeki şirketlere esneklik sağlamak amacıyla mevzuat değişikliğine gittiklerini söyledi.

Bu kapsamda, Borsa Yıldız Pazarı’nda işlem görme talebiyle yapılan kotasyon başvurularında, faaliyet karı elde eden ancak finansman giderleri nedeniyle dönem zararına uğradığından bu pazarda aranan “2 yıl dönem karı elde etme” şartını sağlayamayan şirketlere kolaylık getirdiklerini belirten Şimşek, bu şirketlerin paylarının da Borsada işlem görebilmesine imkan sağlayabilecek şekilde istisna uyguladıklarını kaydetti.

Şimşek yapılan bu düzenlemeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Borsa, şirketin bağımsız denetimden geçmiş son yıl ve ilgili ara dönem finansal tablolarında faaliyet karı elde etmiş olması koşuluyla, faaliyetlerine, finansman yapısına ve halka arz gelirinin kullanımına ilişkin sunacağı bilgileri dikkate alarak, 2 yıl dönem karı elde etmiş olması şartını sağlayamayan şirketlerin paylarının da Yıldız Pazar’da kota alınmasına karar verebilecek. Ayrıca Borsa, nakit çıkışı gerektirmeyen amortisman ve itfa payları tutarlarını faaliyet karının hesaplamasında dikkate alabilecek. Böylece, hem son iki yıl dönem karı elde etme şartını sağlayamayan ancak faaliyet karı elde eden ihraççı şirketlerin hem de uluslararası yatırımcılara yapılan halka arzlara aracılık eden UBS, Citi Bank, JP Morgan, Merrill Lynch gibi yatırım kuruluşlarının talepleri karşılanmıştır.”

“ŞİRKETLER YÜKSEK FİNANSMAN GİDERLERİNDEN KURTULACAK”

Şimşek, söz konusu mevzuat değişikliğiyle şirketlerin yatırımlarını banka kredisi yerine sermaye piyasalarının sunduğu imkanlardan yararlanarak finanse etmesinin sağlanacağını vurgulayarak, “Şirketlerimizi yüksek finansman giderlerinden kurtarmayı ve kar eden birer şirkete dönüşmelerini amaçlıyoruz.” dedi.

Yatırımlarına yönelik katlandıkları kur ve faiz gibi finansman giderleri nedeniyle dönem karı elde edemedikleri için Borsa İstanbul’da işlem göremeyen ve yurt dışı borsaları araştıran şirketlerin Türk borsasına gelmelerinin önündeki engellerin, İstanbul Finans Merkezi vizyonu çerçevesinde kaldırıldığının altını çizen Şimşek, şunları kaydetti:

“Bu düzenlemeyle şirketlerin, ülkemiz sermaye piyasalarından kaynak temin etmek suretiyle hem sermaye yapısının güçlenmesi sağlanacak hem de azalan finansman giderleri neticesinde karlılığı olumlu etkilenecektir. Böylece bu şirketler, yatırım yaparak ve istihdamı artırarak ülke ekonomisine de katkı sağlayabilecek. Bununla birlikte, oluşacak likiditeyle borsamız derinlik kazanacak. Ayrıca, bu şirketlere yabancı kurumsal yatırımcılar da yüksek tutarda talep göstereceğinden, halka arzların yurt dışı sermaye piyasaları yerine Borsamızda yapılması neticesinde ülkemize dış kaynağın gelmesi sağlanacak.”

SERMAYE PİYASASI HİZMETLERİMİZ

26
TEM

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Taslağı Görüşe Açılmıştır

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde sürdürülen çalışmalar sonucunda hazırlanan “5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Taslağı” ilgili kurum, kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerin görüş ve önerilerine açılmıştır.

5846-SAYILI-FIKIR-VE-SANAT-ESERLERI-KANUNUNDA-DEGISIKLIK-YAPILMASINA-ILISKIN-KANUN-TASARISI

Birçok meslek birliği ile ortak çalışmalara katılarak Kanun Taslağı’na ilişkin düşünce ve önerilerini sunan Hukuk Büromuz, bunun yanı sıra Kanun Taslağı’nı anayasaya uygunluk, kanun yapma tekniği ve diğer hukuki açılardan değerlendirerek görüş ve önerilerini yazılı olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’na da iletmiştir.

“5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Taslağı”na ilişkin görüş ve önerilerimiz aşağıda yer almaktadır:

FSEK Taslağı Görüşlerimiz

25
TEM

Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması ve Bitki Islahçı Hakları Sempozyumu Yapıldı

Ankara Barosu, Bitki Islahçıları Alt Birliği ve Türkiye Tohumcular Birliği’nin ortaklaşa düzenlediği Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması ve Bitki Islahçı Hakları Sempozyumu, 11 Nisan 2015 Cumartesi günü Antalya’da yapıldı.

Sempozyumun açılış konuşmalarını, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Kurulu Başkanı Av. Abdullah Egeli, Bitki Islahçıları Alt Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Yalçın Kaya ve Türkiye Tohumcular Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Gençer yaptı.

Haberin devamı:

http://eski.ankarabarosu.org.tr/Arkasayfa.aspx?S=HaberTop10Img/haber1698

http://www.turktob.org.tr/tr/yeni-bitki-cesitleri-ve-bitki-islahi-konusunda-hak-sahipleri-ile-karar-vericiler-bulustu/18427

15
NİS

İstanbul Ümraniye Bölükbaşı İş Merkezinde Korsan Fotokopi Baskını

İstanbul Ümraniye Bölükbaşı İş Merkezinde Korsan Fotokopi yapıldığı ihbarı alan Egeli Hukuk Bürosu Ekipleri YAYBİR adına İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fikri ve Sınai Haklar Büro Amirliği ile birlikte Bölükbaşı İşmerkezine gelerek denetim yapmış ve buradaki iş yerlerinde Fotokopi kitap ve binlerce korsan kültür. eğitim ve akademik kitap bulmuştur. Şahıslar hakkında yasal işlemler devam etmektedir.

korsan 90

25
ŞUB

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Hukuk Uygulamaları Sempozyumu Yapıldı

26 – 30 Ekim 2016 tarihleri arasında Bodrum’da Eğitim Yayıncıları Meslek Birliği (EĞİTİMYAYBİR), Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği (YAYBİR), Telif Hakları Genel Müdürlüğü (THGM) ve Yargıtay’ın katkılarıyla “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Hukuk Uygulamaları” başlıklı bir sempozyum gerçekleştirildi. Sempozyuma, Telif Hakları Genel Müdürlüğü Yetkilileri, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyeleri, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi, İstanbul – Ankara Hukuk mahkemelerinde görevli Hakim ve Savcılar, AB Türkiye Delegasyonu temsilcileri, üniversitelerden öğretim üyeleri ve Meslek Birliğimizin Başkanı Serhat Baysan ve Hukuk Danışmanımız Abdullah Egeli katıldılar.

Haberin devamı: http://www.yaybir.org.tr/haberler/5846-sayili-fikir-ve-sanat-eserleri-kanunu-hukuk-uygulamalari-sempozyumu/447

FSEK1

19
MAR

Eğitim Yayımcılığı Bağlamında Eser Sahibi Ve Yayımcıların Hakları İle Hukuki Ve Cezai Koruma Semineri Yapıldı

Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet (FMR) Kurulu, Eğitim Yayımcıları Birliği (EĞİTİM YAYBİR) ve Yayıncılar Meslek Birliği (YAYBİR) tarafından ortaklaşa düzenlenen Eğitim Yayımcılığı Bağlamında Eser Sahibi ve Yayımcıların Hakları ile Hukuki ve Cezai Koruma Semineri, 30 Ocak 2016 Cumartesi günü Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde (ABEM) yapıldı.

Açış konuşmalarını Ankara Barosu FMR Kurulu Başkanı Av. Abdullah Egeli ve EĞİTİM YAYBİR Başkanı Celal Musaoğlu’nun yaptığı seminerin ilk oturumunu, Ankara 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi Türkay Alıca yönetti.

 

Haberin devamı: http://www.ankarabarosu.org.tr/Arkasayfa.aspx?S=HaberTop10Img/haber1960

17
MAY

Patent Sisteminin İşleyişi ve Patent Davaları Sempozyumu

Ankara Barosu FMR Hukuku Kurulu tarafından düzenlenen Ülkemizde Patent Sisteminin İşleyişi ve Patent Davaları Sempozyum’u, 10 Nisan 2015 Cuma günü Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde (ABEM) yapıldı.

Açış konuşmalarını Ankara Barosu Başkanı Av. Hakan Canduran ve Ankara Barosu FMR Hukuku Kurulu Başkanı Av. Abdullah Egeli’nin yaptığı sempozyumun oturum başkanlığını, Av. Samiye Eyuboğlu üstlendi.

 

Haberin devamı: http://www.ankarabarosu.org.tr/Arkasayfa.aspx?S=HaberTop10Img/haber1693

23
HAZ

Korsan kitap sezonu açıldı

Yaz sezonuyla birlikte korsan kitapçılar da sezonu açtı. Yayıncılar Meslek Birliği (YAYBİR) ise her yıl kolluk kuvveti eşliğinde Akdeniz ve Ege kıyılarındaki tatil beldelerinde yaptığı korsan kitap mücadelesini başlattı. Egeli Hukuk Bürosu, “YAYBİR Korsanla Mücadele 2011 Yaz Kampanyası” kapsamında sahil kentlerindeki korsan kitap satış ve dağıtım noktalarını takibe aldı.

Avukat Abdullah Egeli öncülüğünde başlatılan çalışmalar sonucunda, Aydın’ın Kuşadası Güzelçamlı Beldesi’nde Batı Ege’nin korsan kitapta merkez stok ve dağıtım noktalarından biri olduğu tespit edilen 3 depoya baskın düzenlendi. Jandarma bölgesi olduğu için ilk kez jandarmayla koordineli olarak yapılan baskınlarda depolar çilingir aracılığıyla açıldı. Yapılan aramalarda 7 bin adet bandrolsüz ve sahte bandrollü kitap ele geçirildi. Korsan kitapların bir kısmı dağıtıma hazır şekilde kolilerde bulundu. Ele geçirilen korsan kitaplarda oransal olarak Canan Tan’ın ‘İz’ ve Hanefi Avcı’nın ‘Haliç’teki Simonlar’ adlı kitabı başı çekti, onu Zülfü Livaneli’nin son kitabı ‘Serenad’ takip etti. Doğan Kitap, Pegasus, Artemis ve Altın Kitaplar da en fazla korsanı basılan yayınevleri oldu.